CASES

2019 – 2021

Litterære Livsvidner – dannelse af meningsfulde fællesskaber (Brønderslev Bibliotek)

Brønderslev Bibliotek har sammen med en række skoler, lokale kirker og kommunens Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsat en samskabelsesprojekt, som bruger litteratur og oplevelseslæsning til at skabe lokale fællesskaber. Projektets formål er at medvirke til at minimere sociale problemer hos udsatte borgergrupper. Jens Ulrich er gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College og som konsulent i Ulrich Consult tilknyttet projektet som konsulent og bidrager med sparring til projektgruppen, ideudvikling og formidling af projektets resultater.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

 2018 -2020 –Nasjonalbibliotek i Norge og Oppland fylkeskommune

’Biblioteket som Samskaper’ er et udviklingsprojekt for ledere af norske biblioteker. I projektet deltager repræsentanter fra 4 fylkeskommuner og 9 kommuner, som er geografisk spredt over hele Norge. Projektet har til formål at understøtte deltagerne i at gentænke deres bibliotekers fremtidige rolle i lokalsamfundet og gennemføre projekter, der ved hjælp af en samskabende tilgang kan være med til at understøtte realiseringen af disse nye ideer. Projektet gennemføres med støtter fra Nasjonalbiblioteket i Norge. I forløbet har chefer og kommunaldirektører fra deltagernes respektive kommuner også deltaget i udvalgte elementer. Ud over at være projektleder har Jens Ulrich i forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College og som konsulent i Ulrich Consult udviklet forløbet, været en af de centrale undervisere på forløbet og varetaget forskellige faciliteringsopgaver i forbindelse med deltagernes realisering af deres samskabelsesprojekter.

Nøgleord: Samskabelse

 2019 –Norddjurs Kommune

Samskabelse i Norddjurs Kommune’ var et kultur- og kompetenceudviklingsprojekt, der havde til formål at gøre medarbejdere og ledere i Borgerservice, IT og Digitalisering mere samskabende i deres mindset og i deres daglige arbejde. Alle medarbejdere i afdelingen har fået en introduktion til samskabelse, så der sikres en fælles forståelse for, hvad samskabelse er. Herefter fortsatte en række medarbejdere med et undervisningsforløb, der klædte dem på til at arbejde med samskabende prøvehandlinger, og samtidig modtog afdelingens ledere sparring i forhold til de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i at lede samskabende medarbejdere. Jens Ulrich har i forbindelsen med sin tidligere ansættelse på VIA University College været projektleder på forløbet, udviklet forløbet og indgået som underviser på forløbet.

Nøgleord: Samskabelse

 2018 -2019 – Hjørring Kommune

’Samskabelse i Hjørring Kommune” var et kulturudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i By, Kultur og Erhverv. Projektets formål var, gennem fokus på kompetenceløft af medarbejdere og ledere, at understøtte en organisationsudvikling i By, Kultur og Erhverv, som skulle gøre afdelingen i stand til at indtænke samskabelse som et centralt element i de projekter og de tiltag, som afdelingens medarbejdere arbejder med. Projektet var tilrettelagt med særligt fokus på aktionslæring og på at få teori og analyse til at udvide deltagernes praktiske handlingskompetencer. Der var tilrettelagt et særligt spor for medarbejderne og et særligt spor for afdelingens ledere og formålet var i den forbindelse at sætte fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kunne spille hinanden gode og sammen lykkes med at skabe en mere samskabende kultur i afdelingen. Jens Ulrich har i forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College udviklet projektet, fungeret som projektleder, undervist på forløbet og varetaget forskellige ledersparrings funktioner i relation til forløbet.

Nøgleord: Samskabelse

2017-2018 – Kommunernes Landsforening (KL)

Jens Ulrich var medlem af KL Advisory Board for forskningsprojektet Ledelse af samskabelse med borgeren. Projektet var en del af Væksthus for Ledelse og satte fokus på kommunale chefers og projektlederes roller og opgaver i samskabende processer. Udviklingsprojektet resulterede i publikationen ”Ledelse af samskabelse – Den offentlige chefs rolle og opgaver”, som indeholder en fasemodel for tilrettelæggelse og gennemførelse af samskabelsesprojekter. I publikationen udgør Jens Ulrichs typologi over forskellige tilgange til samskabelse et centralt element. Jens Ulrich rolle har været at give forskningsmæssig sparring og ekspertbistand, hvilket blandt andet har indbefattet udarbejdelse af et notat om samskabelsesforståelser og samskabelsesbegrebet til brug i forskningsprojektet.

Nøgleord: Samskabelse

2017 – 2018 – Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg

Projektet ”Fællesskabere – en Playmakeruddannelse for frivilligkoordinatorer” havde som formål at hjælpe frivillighedskoordinatorer og oplevelsesmedarbejdere i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune med at blive bedre til at indtage en faciliterende rolle og fællesskabsopbyggende rolle frem for alene at have fokus på koordinering. Målet var således, at blive bedre til at arbejde faciliterende og samskabende. Forløbet bestod af et undervisningsspor, som blev koblet til deltagernes egen praksis ved hjælp af arbejde med aktionslæringsprojekt og udvikling og gennemførelse af forskellige typer af workshops for koordinatorernes og oplevelsesmedarbejdernes målgruppe. Jens Ulrich har gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde udviklet forløbet. Jens Ulrich var endvidere været projektleder på forløbet og var samtidig en af de centrale undervisere på forløbet.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

2016 – 2018 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med VIA University College gennemført et omfattende og ambitiøst tre-årigt kultur- og kompetenceudviklingsprojekt, hvor målet var, at hele kommunen skulle omstille sig til i højere grad at arbejde samskabende med kommunens borgere, virksomheder og frivillige foreninger. I forløbet deltog alle kommunens direktører, chefer og ledere, samt et udvalg af nøglemedarbejdere, svarende til en medarbejder pr leder. Forløbet bestod af et lederspor, et spor for nøglemedarbejderne og et fælles aktionslæringsspor, hvor ledere og medarbejdere, med respekt for deres forskellige roller, samlet havde ansvar for at lykkes med et ambitiøst samskabelsesprojekt. Hertil kom en lang række af andre aktiviteter såsom seminar for kommunens MED-struktur, oplæg for chefforum og workshops for andre dele af kommunens medarbejdere. Jens Ulrich sad i projektets styregruppe, var projektleder for forløbet, underviste på ledersporet og holdt oplæg og workshops for kommunens chefforum og direktion.
Parallelt med Kultur- og Kompetenceprojektet gennemførtes et følgeforskningsforløb, hvor kommunens samskabelsesparathed og udviklingen i denne blev målt. Dette ved hjælp af tre spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens medarbejdere og ledere. Udover udviklingen af et redskab til måling af samskabelsesparathed blev der i forbindelse med følgeforskningen udgivet tre forskningsrapporter, som samlede op på udviklingen i samskabelsesparatheden. Jens Ulrich var her forskningsleder og en af de to forskere, som gennemførte og afrapporterede på spørgeskemaundersøgelserne.

Nøgleord: Samskabelse

2017 – 2018  – Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune har man en dobbelt organisering, hvor kommunens traditionelle basisstruktur er suppleret med en netværksstruktur. I netværksstrukturen varetages centrale kommunale opgaver, hvis løsning kalder på, at man arbejder på tværs i kommunen og samtidig involverer borgere, virksomheder og foreninger i samskabende processer omkring realiseringen af opgaveløsningen. Netværksstrukturen består således af en række forskellige netværk med hver deres netværksleder. Forløbet havde til formål at kompetenceudvikle udvalgte medarbejdere i kommunen til at kunne fungere som netværksledere. I forløbet blev der sat særligt fokus på samskabelse, facilitering, ledelse i netværk og samarbejde på tværs. Udover at deltage i undervisningen, arbejdede deltagerne også med at omsætte deres viden til konkrete handlinger i forbindelse med nogle af de netværksaktiviteter, der pågik i kommunes netværksstruktur. I forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College tilrettelagde og designede Jens Ulrich uddannelsesforløbet i samarbejde med kommunens leder af netværksstrukturen. Jens Ulrich var ligeledes VIAs projektleder på forløbet og en af forløbets centrale undervisere.

Nøgleord: Samskabelse

2017-2018  – Odder Kommune

VitaPark, som er Odder Kommunes sundheds-, kultur- og erhvervshus, skulle med dette projekt etableres som et samlende og tværfagligt mødested og fælleskab for borgere, foreninger, virksomheder og kommunale fagfolk i Odder Kommune. For at realisere dette, igangsatte kommunen et større samskabelsesprojekt, som skulle involvere bredt blandt husets kommende brugere. Projektet strakte sig over en periode på godt et halvt år, og involverede mere end 120 borgere, foreningsrepræsentanter, erhvervsfolk og kommunale medarbejdere og ledere. Processen blev designet med afsæt i en scenariemetode, som Jens Ulrich har været medudvikler af. Og Jens Ulrich har I forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College været projektleder for VIAs medvirken og været den ene halvpart af det makkerskab, der har designet forløbet og faciliteret den konkrete samskabelsesproces.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

2017-2018 – Nordfyns Kommune.

Kompetenceudviklingsforløbet var målrettet Nordfyns Kommunes interne konsulenter. Målet var, at konsulenterne selv skulle kunne facilitere større samskabelsesprojekter og samtidig kunne bistå andre i kommunen med at lykkes med samskabelsesprojekter og samskabelsesprocesser. Forløbet bestod af tre spor. Dels et uddannelsesspor, hvor deltagerne modtog undervisning, indgik i processer og trænede relevante redskaber, så de blev klædt på til at lykkes med at arbejde samskabende. Dels et aktionslæringsspor, hvor deltagerne parallelt med uddannelsessporet arbejdede læringsmæssigt med et konkret projekt fra deres egen praksis. Og endelig et netværksspor, hvor deltagerne sammen med deres ledere arbejdede med udvalgte relevante tematikker, som understøttede en organisatorisk forankring af forløbets øvrige elementer. Udover at være projektleder har Jens Ulrich også i forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College udviklet og undervist på forløbet.

Nøgleord: Samskabelse

2016 – 2017 – Samskabelsesbevægelsen

Charter for Samskabelse var et initiativ, som havde til formål at udbrede samskabelsestanken til en større offentlighed. Arbejdet var initieret af konsulenthuset Resonans samt professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitetscenter. Gennem projektets realisering blev forskellige såvel teoretiske som praksisforankrede perspektiver på samskabelse delt og debatteret inden det endelige charter kunne formuleres. Som repræsentant for VIA University College deltog Jens Ulrich i processen omkring udarbejdelsen af charteret, ligesom han i mindre omfang deltog i var med i arrangørgruppen bag udviklingen af projektet.

Nøgleord: Samskabelse

2016 – 2017  – Aarhus Kommune

Rundhøj er et boligkvarter i Aarhus Kommune, som blandt andet har været præget af kriminalitet og utryghed blandt områdets beboere. Aarhus Kommune igangsatte derfor en proces med kvarterløft som mål, der gennem samskabende og involverende processer skulle gentænke områdets arkitektur og indretning, så dannelsen af fællesskaber og igangsættelse af positive aktiviteter i området kunne muliggøres. Gennem sin ansættelse på VIA University College fungerede Jens Ulrich som rådgiver og sparringspartner i forhold til de samskabende og fællesskabende elementer for projektlederens og kommunens styregruppe.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

2016 – Syddjurs Kommune

Efter en længere proces, hvor Syddjurs Kommune udviklede sit leder- og medarbejdergrundlag skulle leder- og medarbejdergrundlaget implementeres bredt i kommunen. Gennem sin tidligere ansættelse i LEAD – enter next level deltog Jens Ulrich i dette implementeringsarbejde. Her blandt andet med fokus på den del af leder- og medarbejdergrundlaget, som har fokus på samskabelseskompetencer tilpasset forskellige ledelsesniveauer. Jens Ulrich har i den forbindelse ydermere afholdt læringsseminar for kommunens interne konsulenter, faciliteret møde for alle kommunens medarbejdere og afviklet ledergruppesparring for ledergrupper på 5 af kommunens skoler.

Nøgleord: Samskabelse, organisationsudvikling og ledelsesudvikling

 

2013 – Skanderborg Kommune

Som et led i Skanderborg Kommunes arbejde med at koble visionen om Kommunens 3.0 med Leadership Pipeline blev der gennemført et formelt lederudviklingsforløb for udvalgte ledere i kommunen. Forløbet blev udviklet og gennemført i et partnerskab mellem LEAD – enter next level og VIA University College. Og Jens Ulrich var VIAs repræsentant i partnerskabet. Forløbet var et særligt tilrettelagt undervisningsforløb under Diplomuddannelsen i Ledelse med titlen ”Ledelse og styring i politisk styrede organisationer med særlig vægt på Leadership Pipeline”.

2019 – 2021  – Litterære Livsvidner – dannelse af meningsfulde fællesskaber (Brønderslev Bibliotek)

Brønderslev Bibliotek har sammen med en række skoler, lokale kirker og kommunens Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsat en samskabelsesprojekt, som bruger litteratur og oplevelseslæsning til at skabe lokale fællesskaber. Projektets formål er at medvirke til at minimere sociale problemer hos udsatte borgergrupper. Jens Ulrich er gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College og som konsulent i Ulrich Consult tilknyttet projektet som konsulent og bidrager med sparring til projektgruppen, ideudvikling og formidling af projektets resultater.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

2017 – 2018  Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg

Projektet ”Fællesskabere – en Playmakeruddannelse for frivilligkoordinatorer” havde som formål at hjælpe frivillighedskoordinatorer og oplevelsesmedarbejdere i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune med at blive bedre til at indtage en faciliterende rolle og fællesskabsopbyggende rolle frem for alene at have fokus på koordinering. Målet var således, at blive bedre til at arbejde faciliterende og samskabende. Forløbet bestod af et undervisningsspor, som blev koblet til deltagernes egen praksis ved hjælp af arbejde med aktionslæringsprojekt og udvikling og gennemførelse af forskellige typer af workshops for koordinatorernes og oplevelsesmedarbejdernes målgruppe. Jens Ulrich har gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde udviklet forløbet. Jens Ulrich var endvidere været projektleder på forløbet og var samtidig en af de centrale undervisere på forløbet.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

2017-2018  – Odder Kommune

VitaPark, som er Odder Kommunes sundheds-, kultur- og erhvervshus, skulle med dette projekt etableres som et samlende og tværfagligt mødested og fælleskab for borgere, foreninger, virksomheder og kommunale fagfolk i Odder Kommune. For at realisere dette, igangsatte kommunen et større samskabelsesprojekt, som skulle involvere bredt blandt husets kommende brugere. Projektet strakte sig over en periode på godt et halvt år, og involverede mere end 120 borgere, foreningsrepræsentanter, erhvervsfolk og kommunale medarbejdere og ledere. Processen blev designet med afsæt i en scenariemetode, som Jens Ulrich har været medudvikler af. Og Jens Ulrich har I forbindelse med sin tidligere ansættelse på VIA University College været projektleder for VIAs medvirken og været den ene halvpart af det makkerskab, der har designet forløbet og faciliteret den konkrete samskabelsesproces.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

2018 – VIA University College

Workshoppen havde til hensigt at opsamle viden, indsigt og erfaringer med, hvordan sammenspillet mellem kommunale aktører, frivillige foreninger og borgere bedst muligt lader sig organisere, når et fælles mål om at skabe lokalt forankrede fællesskaber skal realiseres. Jens Ulrich var som en del af sin ansættelse på VIA University College tilrettelægger, oplægsholder, facilitator på processen og arbejdede efterfølgende med vidensopsamlingen fra processen.

Nøgleord: Fællesskabelse

2016 – 2017 – Aarhus Kommune

Rundhøj er et boligkvarter i Aarhus Kommune, som blandt andet har været præget af kriminalitet og utryghed blandt områdets beboere. Aarhus Kommune igangsatte derfor en proces med kvarterløft som mål, der gennem samskabende og involverende processer skulle gentænke områdets arkitektur og indretning, så dannelsen af fællesskaber og igangsættelse af positive aktiviteter i området kunne muliggøres. Gennem sin ansættelse på VIA University College fungerede Jens Ulrich som rådgiver og sparringspartner i forhold til de samskabende og fællesskabende elementer for projektlederens og kommunens styregruppe.

Nøgleord: Samskabelse og fællesskabelse

 2019 – 2020 –Region Midtjylland

Region Midt og Lemvig Kommune er gået sammen om udvikling og etablering af et sundheds- og akuthus i Lemvig. Gennem sin tidligere ansættelse på VIA University College og som konsulent i Ulrich Consult har Jens Ulrich været forskningsleder for en følgeforskningsindsats, der skal vurdere den planlagte borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen og realiseringen af Sundhedshuset. Borgerinddragelsesprocessen indbefatter en række samtalesaloner, borgermøde og udviklingsworkshop. Følgeforskningen sætter bl.a. fokus på, om borgerne føler sig inddraget og om de kan se deres bidrag i udviklingen af Sundhedshuset. Følgeforskningen er en kvalitativ undersøgelse, der indeholder deltagerobservationer, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews. Udover at være leder af følgeforskningen deltager Jens Ulrich også i indsamlingen af empiri, udarbejdelser af analyse og i udfærdigelsen af den endelige afrapportering.

Nøgleord: Demokratiprocesser

2016 – Syddjurs Kommune

Efter en længere proces, hvor Syddjurs Kommune udviklede sit leder- og medarbejdergrundlag skulle leder- og medarbejdergrundlaget implementeres bredt i kommunen. Gennem sin tidligere ansættelse i LEAD – enter next level deltog Jens Ulrich i dette implementeringsarbejde. Her blandt andet med fokus på den del af leder- og medarbejdergrundlaget, som har fokus på samskabelseskompetencer tilpasset forskellige ledelsesniveauer. Jens Ulrich har i den forbindelse ydermere afholdt læringsseminar for kommunens interne konsulenter, faciliteret møde for alle kommunens medarbejdere og afviklet ledergruppesparring for ledergrupper på 5 af kommunens skoler.

Nøgleord: Samskabelse, organisationsudvikling og ledelsesudvikling

 2012 – 2014 – Universitetet i Agder, Norge

Som repræsentant for VIA University College har Jens Ulrich sammen med repræsentanter for Professionshøjskolen Metropol, UCC og Universitetet i Agder (Norge) udviklet Master i Ledelse af Offentlig Velfærd. Uddannelsen rettede sig mod offentlige ledere og havde særligt fokus på de udfordringer, som ledere for velfærdsområderne var særligt optaget af. Uddannelsen indgik et partnerskab med Berkeley University i Californien og var forankret på Universitetet i Agder, som også havde den formelle udbudsret til uddannelsen.

Nøgleord: Ledelsesudvikling

2013 – Skanderborg Kommune

Som et led i Skanderborg Kommunes arbejde med at koble visionen om Kommunens 3.0 med Leadership Pipeline blev der gennemført et formelt lederudviklingsforløb for udvalgte ledere i kommunen. Forløbet blev udviklet og gennemført i et partnerskab mellem LEAD – enter next level og VIA University College. Og Jens Ulrich var VIAs repræsentant i partnerskabet. Forløbet var et særligt tilrettelagt undervisningsforløb under Diplomuddannelsen i Ledelse med titlen ”Ledelse og styring i politisk styrede organisationer med særlig vægt på Leadership Pipeline”.

Nøgleord: Samskabelse og ledelsesudvikling